Dec. Volume 2, No.3

Oncology
Yuiko TANAKA, Manabu WATANABE, Kohei SAEKI, Siew Mei ONG, Ryohei YOSHITAKE, Shohei IMAMURA, Ryohei NISHIMURA, Sumio SUGANO, Takayuki NAKAGAWA
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 2(3): 68–71

 

TS
Yasushi HORAI, Airi AKATSUKA, Mao MIZUKAWA, Hironobu NiISHINA, Satomi NISHIKAWA, Yuko ONO, Kana TAKEMOTO, Hideki MOCHIDA
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 2(3): 72-79
PDF     Full view HTML

 

Biochemistry
Takahiro OCHIYA
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 2(3): 80-83
PDF     Full view HTML

 

TS
Shino MANABE
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 2(3): 84-89
PDF (1838K) Full view HTML

 

Genome/Epigenome
Kazushige MAKI
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 2(3): 90-93
PDF     Full view HTML

 

TS
Keisuke YUSA, Yuzhe YUSA, Kazuhisa UCHIDA
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 2(3): 94-99
PDF     Full view HTML

 

Genome/Epigenome
Kohnosuke MITANI
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 2(3): 100-106
PDF     Full view HTML

 

RS
Eriko UCHIDA
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 2(3): 107-114
PDF     Full view HTML
Shunsuke ONO
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 2(3): 115-117
PDF     Full view HTML