Apr. VOLUME 3, NO.1

Kosei SAKAI, Yuri SHINOHARA, Kenjiro KAJI, Tomohiro YONEZAWA, Yasuyuki MOMOI, Shingo MAEDA
Translat Regulat Sci.  2021 Apr, 2(3): 1-8

 

2020 Dec. Volume 2, No.3

 

Oncology

 

Yuiko TANAKA, Manabu WATANABE, Kohei SAEKI, Siew Mei ONG, Ryohei YOSHITAKE, Shohei IMAMURA, Ryohei NISHIMURA, Sumio SUGANO, Takayuki NAKAGAWA
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 2(3): 68–71

 

TS
Yasushi HORAI, Airi AKATSUKA, Mao MIZUKAWA, Hironobu NiISHINA, , Satomi NISHIKAWA, Yuko ONO, Kana TAKEMOTO, Hideki MOCHIDA

Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 2(3): 72-79
PDF  Full view HTML

Biochemistry
Takahiro OCHIYA
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 2(3): 80-83

 

TS
Shino MANABE
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 2(3): 84-89
PDF   Full view HTML

 

Genome/Epigenome
Kazushige MAKI
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 2(3): 90-93
PDF    Full view HTML

 

TS
Keisuke YUSA, Yuzhe YUSA, Kazuhisa UCHIDA
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 2(3): 94-99
PDF    Full view HTML

 

Genome/Epigenome
Kohnosuke MITANI
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 2(3): 100-106
PDF    Full view HTML

 

RS
Eriko UCHIDA
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 2(3): 107-114
PDF     Full view HTML

 

Shunsuke ONO
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 2(3):  115-117
PDF     Full view HTML