Dec. Volume 3, No.3

Infectious Disease

 

Mizuki YAMAMOTO, Jin GOHDA
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 3(3):  72-76
Kenzo BAMBA, Midori OZAWA, Miho TAMAI, Emiko SHIMBO, Hiromasa SHINDO, Takuo OTA, Sungho AHN, Arihiro KOHARA, Yoh-ichi TAGAWA
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 3(3): 77-82

 

Masaki IMAI, Yoshihiro KAWAOKA
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 3(3): 83-84
PDF        Full view HTML

 

Marwa AKAO, Joohyeon WOO, Shingo IWAMI, Shoya IWANAMI
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 3(3): 85-88
PDF        Full view HTML

 

Shogo SASAKI, Junya KITAMURA, Hiroyuki ENDO, Akira SHIRAISHI, Kazunori IKEBUKURO, Tetsuya MIZUTANI, Masayuki TERA
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 3(3): 89-92
PDF         Full view HTML

 

Yosuke YONEYAMA, Ryo OKABE, Takanori TAKEBE
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 3(3): 93-97
PDF          Full view HTML

 

Yasunori NIO
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 3(3): 98-101
PDF           Full view HTML

 

Naoki YOSHIDA, Orakan HANPANICH, Raito HAYASHI, Naohiko SHIMADA, Atsushi MARUYAMA
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 3(3): 102-105
PDF            Full view HTML

 

Masaya SUGIYAMA
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 3(3): 106-108
PDF            Full view HTML

 

Yasushi ITOH
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 3(3): 109-111
PDF            Full view HTML
Koichi WATASHI
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 3(3): 112-114
PDF             Full view HTML

 

Hironori NAKAGAMI, Hiroki HAYASHI, Tetsuya ISHIHAMA, Yuichi DAIKYOJI, Chieka SASAKURA, Tadashi MIKAMI, Takao KOMATSUNO, Yoshimi SAITO, Kazuo SUZUKI, Akihiko MURAKAMI, Naoya SATO, Ei YAMADA, Hiromi RAKUGI, Ryuichi MORISHITA
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 3(3): 115-117
Masayuki YABUTA, Fumihiko TAKESHITA, Shizuko UENO, Natsuki TANAKA, Takahiro YANO, Keiji OE, Chie NIKAIDO, Ken J. ISHII, Masaki IMAI, Yoshihiro KAWAOKA, Toru TANZAWA
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 3(3): 118-119
PDF               Full view HTML
Kengo SONODA
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 3(3): 120-121
PDF               Full view HTML
Ryutaro SHIMAZAKI, Kohji KUSANO
Translat Regulat Sci.  2020 Dec, 3(3): 122-124
PDF               Full view HTML